Bảng giá cập nhật bảo trì website

Theo lần Chi phí (VNĐ) Theo tháng Chi phí (VNĐ) < 10 bài A4 400.000đ/lần < 10 bài A4 /tháng 400.000đ/tháng < 25 bài A4 1.000.000đ/lần < 25 bài A4 /tháng 1.000.000đ/tháng < 60 bài A4 2.000.000đ/lần < 60 bài […]

xem thêm »