Hai cách nhúng 1 video youtube hay Vimeo vao WP

Nhúng video vào Wordpress

Bạn làm như  sau: (xem hình dưới) Cách 1: Đây là các chèn video thông thường, khi kết thức video sẽ hiển thị các video “tiến cử” thuộc lĩnh vực đó. Mở đoạn film trên youtube mà bạn muốn sử dụng, sau […]

xem thêm »

Hướng dẫn sử dụng Hotlink

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Hotlink protection ” Bước 2. Giao diện HotLink Protection hiện ra bạn nhập vào các phần mở rộng cho những tập tin mà bạn muốn cần được bảo vệ vào mục Block direct access for these extensions (separate by commas) và nhập vào đường dẫn URL -> Submit

xem thêm »

Hướng dẫn quản lý tập tin – File Manager

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “File Manager ” Bước 2. Giao diện File Manager Directory Selection hiện ra, bạn đánh dấu chọn vào Web root(public_html/www), đánh dấu check vào "Show Hidden File (dotfiles) ->Go

xem thêm »

Hướng dẫn cập nhật thông tin liên lạc

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Update Contact Info” Bước 2. Giao diện Contact Infomation & Preferences hiện ra bạn điền email của bạn vào và đánh dấu check vào 3 mục như hình vẽ -> Save

xem thêm »

Quản lý Raw Access Logs

Bước 1. Sau khi đã đăng nhập thành công Cpanel, bạn click “Raw Access Logs” Bước 2. Giao diện Raw Access Log hiện ra bạn đánh dấu check vào hai mục -> Save (như hình vẽ)

xem thêm »